شهریور ۳, ۱۳۹۸

کشیدن بخیه یا بخیه زدن در منزل با بصیر شفیع

کشیدن بخیه یا بخیه زدن در منزل مرکز درمان در منزل بصیر شفیع این امکان را فراهم می کند تا در صورت نیاز به بخیه یا […]
درمان در منزل