درمان در منزل بصیر شفیع

 

با :

بانک مرکزی - رفاه-کشاورزی - ملی - تجارت - صادرات
کلیه بیمه های تکمیلی اتحادیه هتل ها و مهمان پذیرها

طرف قرارداد می باشد .

 
 
درمان در منزل