درمان در منزل بصیر شفیع با :

بانک مرکزی - بانک رفاه - بانک کشاورزی - بانک ملی - بانک تجارت - بانک صادرات
کلیه بیمه های تکمیلی - اتحادیه هتل ها و مهمان پذیرها طرف قرارداد می باشد .

 
 
درمان در منزل