فرم استخدام

به این وسیله مرکز درمان در منزل بصیر شفیع از عزیزانی که در زمینه های پزشکی، پرستاری و نگهداری از کودک و سالمند آماده همکاری هستند دعوت فرم استخدام ما را تکمیل نمایند.
1 مشخصات فردی
2 اطلاعات تحصیلی
3 آپلود عکس
  • برای اتباع غیر ایرانی شماره پاسپورت وارد شود.
درمان در منزل